ویندوز پاورشل آی.اس.ئی برنامه میزبان پاورشل است. به کمک آن، سرپرست سیستم قادر خواهد بود تا دستورات را اجرا کند و اسکریپت های اشکال زدایی را در یک رابط کاربر گرافیکی تست و ایرادیابی کند.

چرا به آن نیاز داریم: با انجام اعمالی بر اساس اسکریپت، این ابزار به ما این امکان را میدهد تا کنترل و انعطاف بیشتری در کار با زیرساخت ویندوز خود نسبت به حالت گرافیکی در کاربردهایی مانند Server Manager داشته باشیم.

چگونه کار میکند: پاورشل آی.اس.ئی دقیقاً مانند پاورشل کار میکند. این ابزار راهکاری ساده تر برای ویرایش و ایرادیابی متنی است. قابلیت های آن شامل ویرایش چند خطی، زبانه دار بودن، رنگ بندی، راهنمای حساس به محتویات و … است

مایکروسافت تلاش کرده با powershell یک سطر فرمان قدرتمند را در اختیار کاربران خود بگذارد. قرار است powershell بطور استاندارد به نگارش های بعدی ویندوز اضافه گردد. اصلی ترین ویژگی های powershell عبارتند از اینکه این رابط یک شئ (objects) است و نه محیطی برپایه متن. همه آن چیزی که بر روی صفحه تصویر دیده میشود درون این برنامه بر قالب شئ هستند که دارای ها (properties) روش (methods) هایی دارند. دسترسی به این شی ها و ویرایش کردن آنها در مقایسه با حالت متنی بسیار ساده تر است.

An A-Z Index of Windows PowerShell commands

a
Get-Acl Get permission settings for a file or registry key
Set-Acl Set permissions
Get-Alias gal Return alias names for Cmdlets
Import-Alias ipal Import an alias list from a file
New-Alias nal Create a new alias.
Set-Alias sal Create or change an alias
Get-AuthenticodeSignature Get the signature object associated with a file
Set-AuthenticodeSignature Place a signature in a .ps1 script or other file
c
Set-Location cd/chdir/sl Set the current working location
Get-ChildItem dir/ls/gci Get child items (contents of a folder or registry key)
Get-Command gcm Retrieve basic information about a command
Measure-Command Measure running time
Trace-Command Trace an expression or command
Add-Content ac Add to the content of the item
Get-Content cat/type/gc Get content from item (specific location)
Set-Content sc Set content in the item (specific location)
Clear-Content clc Remove content from a file/item
ConvertTo-Html Convert the input into an HTML table
ConvertFrom-SecureString Convert a secure string into an encrypted standard string
ConvertTo-SecureString Convert an encrypted standard string into a secure string
Clear-Host clear/cls Clear the screen
Clear-Item cli Remove content from a variable or an alias
Copy-Item copy/cp/cpi Copy an item from a namespace location
Get-Credential Get a security credential (username/password)
Get-Culture Get region information (language and keyboard layout)
d
Get-ChildItem dir/ls/gci Get child items (contents of a folder or registry key)
Get-Date Get current date and time
Set-Date Set system time on the host system
Remove-Item del/erase/rd/rm/rmdir Remove an item
Do Loop while a condition is True
Get-PSDrive gdr Get drive information (DriveInfo)
New-PSDrive mount/ndr Install a new drive on the machine
Remove-PSDrive rdr Remove a provider/drive from its location
e
Get-Eventlog Get eventlog data
Get-ExecutionPolicy Get the execution policy for the shell
Set-ExecutionPolicy Change the execution policy (user preference)
Export-Alias epal Export an alias list to a file
Export-Clixml Produce a clixml representation of powershell objects
Export-Console Export console configuration to a file
Export-Csv epcsv Export to Comma Separated Values (spreadsheet)
Invoke-Expression Run a PowerShell expression
Exit Exit Powershell (or exit a script)
f
ForEach-Object foreach Loop for each object in the pipeline ( % )
ForEach Loop through values in the pipeline
For Loop through items that match a condition
Format-Custom fc Format output using a customized view
Format-List fl Format output as a list of properties, each on a new line
Format-Table ft Format output as a table
Format-Wide fw Format output as a table listing one property only
g
Get-Item gi Get a file/registry object (or any other namespace object)
Get-ChildItem dir/ls/gci Get child items (contents of a folder or registry key)
h
Get-Help help Open the help file
Add-History Add entries to the session history
Get-History history/h/ghy Get a listing of the session history
Invoke-History r/ihy Invoke a previously executed Cmdlet
Get-Host Get host information (PowerShell Version and Region)
Clear-Host clear/cls Clear the screen
Read-Host Read a line of input from the host console
Write-Host Display message on screen
i
if Conditionally perform a command
Import-Clixml Import a clixml file and rebuild the PS object
Import-Csv ipcsv Take values from a CSV list and send objects down the pipeline.
Get-Item gi Get a file object or get a registry (or other namespace) object
Invoke-Item ii Invoke an executable or open a file (START)
New-Item ni Create a new item in a namespace
Remove-Item rm/del/erase/rd/ri/rmdir Remove an item
Set-Item si Change the value of an item
Clear-ItemProperty Delete the value of a property
Copy-ItemProperty Copy a property along with its value
Get-ItemProperty Retrieve the properties of an object
Move-ItemProperty Move a property from one location to another
New-ItemProperty Set a new property of an item at a location
Remove-ItemProperty Delete the property and its value from an item
Rename-ItemProperty Rename a property of an item
Set-ItemProperty Set the value of a property
k
Stop-Process kill/spps Stop a running process
l
Get-Location pwd / gl Get and display the current location
Pop-Location popd Set the current working location from the stack
Push-Location pushd Push a location to the stack
Set-Location cd/chdir/sl Set the current working location
m
Add-Member Add a member to an instance of a PowerShell object
Get-Member gm Enumerate the properties of an object
Move-Item move/mv/mi Move an item from one location to another
o
Compare-Object Compare the properties of objects
Group-Object group Group the objects that contain the same value for a common property
Measure-Object Measure the properties of an object
New-Object Create a new .Net object
Select-Object select Select properties of objects
Sort-Object sort Sort objects by property value
Where-Object Filter the objects passed along the command pipeline.
Out-Default Send output to default
Out-File Send command output to a file
Out-Host oh Send the pipelined output to the host
Out-Null Send output to null
Out-Printer lp Send the output to a printer
Out-String Send objects to the host as strings
p
Powershell Launch a powershell session
Convert-Path cvpa Convert a ps path to a provider path
Join-Path Combine a path and child-path
Resolve-Path rvpa Resolves the wildcards in a path
Split-Path Return part of a path
Test-Path Return true if the path exists, otherwise return false
Get-Pfxcertificate Get pfx certificate information
Pop-Location popd Set the current working location from the stack
Push-Location pushd Push a location to the stack
Get-Process ps/gps Get a list of processes on a machine
Stop-Process kill/spps Stop a running process
Clear-ItemProperty clp Remove the property value from a property
Copy-ItemProperty cpp Copy a property along with it's value
Get-ItemProperty gp Retrieve the properties of an object
Move-ItemProperty mp Move a property from one location to another
New-ItemProperty Set a new property
Remove-ItemProperty rp Remove a property and its value
Rename-ItemProperty rnp Renames a property at its location
Set-ItemProperty sp Set a property at the specified location to a specified value
Get-PsProvider Get information for the specified provider
Set-PSdebug Turn script debugging on or off
Add-PsSnapIn Add snap-ins to the console
Get-PsSnapin List PowerShell snap-ins on this computer
Remove-PSSnapin Remove PowerShell snap-ins from the console
q
Quest AD cmdlets Read and write to Active Directory
r
Read-Host Read a line of input from the host console
Remove-Item rm/del/erase/rd/ri/rmdir Remove an item
Rename-Item ren/rni Change the name of an existing item
Rename-ItemProperty Rename a property of an item
Run/Call & Run a command (call operator)
s
Select-Object select Select properties of objects
Get-Service gsv Get a list of services
New-Service Create a new service
Restart-Service Stop and then restart a service
Resume-Service Resume a suspended service
Set-Service Change the start mode/properties of a service
Sort-Object sort Sort objects by property value
Start-Service sasv Start a stopped service
Stop-Service spsv Stop a running service
Suspend-Service Suspend a running service
Start-Sleep sleep Suspend shell, script, or runspace activity
Switch Multiple if statements
Select-String Search through strings or files for patterns
t
Tee-Object Send input objects to two places
New-Timespan Create a timespan object
Trace-Command Trace an expression or command
Get-Tracesource Get components that are instrumented for tracing.
Set-Tracesource Trace a PowerShell component
Start-Transcript Start a transcript of a command shell session
Stop-Transcript Stop the transcription process
u
Get-Uiculture Get the ui culture information
Get-Unique gu Get the unique items in a collection
Update-Formatdata Update and append format data files
Update-Typedata Update the current extended type configuration
v
Clear-Variable clv Remove the value from a variable
Get-Variable gv Get a powershell variable
New-Variable nv Create a new variable
Remove-Variable rv Remove a variable and its value
Set-Variable set/sv Set a variable and a value
w
Where-Object where Filter input from the pipeline ( ? )
Where Filter objects from the pipeline
While Loop while a condition is True
Get-WMIobject gwmi Get WMI class information
Write-Debug Write a debug message to the host display
Write-Error Write an object to the error pipeline.
Write-Output echo Write an object to the pipeline
Write-Progress Display a progress bar
Write-Verbose Write a string to the host's verbose display
Write-Warning Write a warning message
# Comment / Remark
$variable = "value" Define a variable also: ${vari!ab#le} = "value"
@(...) Force an expression to be evaluated as a List
In addition to the above, Powershell can also run all the standard XP commands (apart from internal commands), plus VBScript and Resource kit utilities.
Microsoft Powershell Help
Discussion forum
Links to other websites, books etc...